Ekologiskt och nära – Alternativ avsättning för ekologiska produkter

Ekologiska KRAV-märkta livsmedel säljs, precis som de konventionella, i vanliga livsmedelsbutiker. De levereras till butiker, restauranger och storhushåll via de traditionella handelsleden.

Dessa försäljningskanaler fungerar utmärkt för större, specialiserade producenter och förädlingsföretag.
Mindre företag, som ofta har en mångsidig produktion kompletterad med vidareförädling på gårdsnivå, har svårigheter att passa in i de storskaliga kanalerna. För dessa är det önskvärt, eller rent av nödvändigt, med andra försäljningssätt för att få lönsamhet i företaget.

Företag med förädling av ekologiska produkter hindras i sin utveckling pga. svårigheter att hitta råvaror. Deras behov kan vara så specifika att det inte finns råvaror inom regionen. Möjligheten att hitta dessa i andra regioner är begränsad eftersom mindre företag ofta har mycket begränsade resurser för marknadsföring.

Ekologiskt är en viktig miljöaspekt, närproduktion med korta transporter en annan. Närproducerade ekologiska livsmedel är ett önskemål för många konsumenter liksom det är för många bönder och små företag som bedriver olika former av livsmedelsförädling.

Många livsmedelsbutiker, offentlig storhushåll och restauranger är intresserade av att ta in lokalt producerade ekologiska livsmedel. Problemet är att hitta lokala leverantörer samt leverantörer som kan hålla en jämn kvalitet och gärna en jämn tillförsel av varan.

Intresset stort för alternativ avsättning

Ekocentrum har i en marknadsstudie undersökt intresset för att koppla ihop lokala säljare och köpare av ekologiska livsmedel i hela landet. Detta skulle ske genom nätverksbyggen och uppbyggnad av en kontaktguide där ekologiska producenter och småskaliga förädlingsföretag skulle kunna mötas.

Kontaktguiden är tänkt att ligga som en hemsida på Internet men också finnas som tryckt upplaga. Med en regional indelning kan kontakt skapas på lokal nivå men, för att underlätta handeln med ekologiska livsmedel till livsmedelsindustrin runt om i landet, ska den även fungera på riksnivå.

Marknadsstudien visar att det finns ett intresse för att en kontaktskapande guide byggs upp som ett alternativ till de traditionella avsättningsvägarna. Särskilt stort är intresset bland de ekologiska producenterna.

De produktgrupper som lantbrukarna helst vill sälja lokalt stämmer med vad livsmedelsbutiker, restauranger och storhushåll främst vill köpa lokalt. Produktgrupperna är grönsaker, frukt och bär samt kött och chark.

Medan lantbrukarna är mest intresserade av att sälja direkt till livsmedelsbutiker, restauranger och storhushåll, är livsmedelsbutikerna, restaurangerna och storhushållen mest intresserade av att handla från grossister. Detta visar att det finns behov av någon form av samordning av den lokala försäljningen.

Marknadsstudien

Med bidrag från Flory Gates stipendiefond ”Fred med jorden” genomfördes marknadsstudien 2001.

En frågeenkät skickades ut brevledes till ett utvalt antal intressenter. Studien begränsades till 78 st utskickade enkäter och geografiskt till mellersta Sverige. Marknadsstudien kan beställas från Ekocentrum.

Ekocentrum – Informationscentrum för ekologiska produkter är en ideell förening med syfte att verka för en bättre miljö och hållbara produktionsmetoder på lång och kort sikt. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och ekologisk produktion och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel godkända av KRAV, Demeter och EU. Jordbruksverket stödjer Ekocentrums verksamhet. Besök gärna vår hemsida www.swedenviro.com/ekocentrum!