Ansökningar

Hand med jord

Stipendiefonden FRED MED JORDEN skall stimulera och stödja personer, i första hand kvinnor, som vårdar sig om modernäringen genom att yrkesmässigt bedriva jordbruk eller handelsträdgård enligt metoder som bygger på kunskap om och tillit till jorden egen förmåga att förse en odling med nödvändiga växtnäringsämnen, när dess mikrobiologiska liv tillföres vad det behöver för en allsidig utveckling, samt att stödja forskning inom detta område.

bedriva betyder att företaget är etablerat, alltså inte nystartat. Vi ser gärna att ansökan också skickas via mejl!

Kvinna och jord

Stiftelsen hänvisar till den mångsidiga kritik av jordbruket, som använder sig av konstgödsel och giftbesprutningar, som Elin Wägner framlägger i sin bok FRED MED JORDEN 1940. Elin Wägner betonar det urgamla sambandet mellan kvinna och jord, båda missbrukade och utnyttjande i vår tid. 

Hon betonar att den fina självreglerande verksamheten i den levande jorden åter måste gynnas och få komma till sin rätt för att jordbrukaren skall kunna producera fullvärdiga livsmedel, som grundval för människornas och djurens hälsa. ”det biologiskt riktiga är också i längden det mest ekonomiska”

Ansökan ska innehålla:

 • Namn, adress, mejladress; företagets namn och hemside-adress
 • Företagets art, storlek, areal, startår, grödor, djurslag, producerad mängd för avsalu m.m.
 • Till vad söks stipendium? kostnads – och tidskalkyl
 • Vad görs för att sprida information om ekologiskt lantbruk
 • Skriftligt intyg om odlingens inriktning och betydelse från kontrollant eller rådgivare(telefonnr där intygslämnaren kan nås.)
 • Ev personlig historia om vägen till det ekologiska lantbruket.

Ansökan skickas till stipendium@fredmedjorden.se och ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

De som söker forskningsstipendium:

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • namn, adress, telefonnummer och ev. e-postadress
 • forskningsmeriter
 • beskrivning av forskningsprojektet
 • referenser
 • kostnads- och tidskalkyl