Stipendiater

Stipendiaterna har, enligt våra bedömningar, väl fungerande ekologiska lantbruksföretag. Dessutom är alla engagerade för att på olika sätt föra ut idéerna med ekologiskt lantbruk.

2024 – Stipendiater

Edith Olofsson, Löken och bönan, Sproge,  Klintehamn – företaget är en småskalig, ekologisk grönsaksodling  på  friland och i kallväxthus. Här finns också en sparrisodling och odling av snittblommor. Edith får stipendium för att utveckla sitt företag genom att investera i redskap för ogräsreglering.  www.lokenochbonan.se

Jennifer Boynton, Fava stadsodling, Malmö –  Jennifer med kollega bedriver småskalig, hållbar odling av grönsaker och ätbara blommor.  Förutom odlingen ingår  fortbildning, information och opinionsbildning kring hållbar matproduktion och regenerativ odling, i företagets verksamhet. Jennifer får stipendium för att utveckla företaget genom investering i en el-lådcykel för transporter av deras produkter. Instagramsida Fava Stadsodling

Jorun Olsson, Ås trädgård,  Ås  – driver  en av de större ekologiska grönsaksodlingarna i Jämtland/Härjedalen där man odlat eko-grönsaker i över 30 år. Under högsäsong anordnas pop-up-restaurang, café, konserter, skördefester m.m. Jorun får stipendium (ett bidrag till en stor investering) för installation av solceller. www.astradgard.se

Josefina Åkerlund,  Timmervikens Skafferi,  Kode – Josefinas verksamhet består av tre ben där grunden för det hela är en småskalig grönsaksodling som kompletteras med en småskalig biodling och en småskalig förädling (mathantverk). Hon får stipendium för att utveckla sitt företag genom att investera i en såmaskin och en hjulhacka. www.timmervikensskafferi.se

Malin Lingnert, Backa köksträdgård, Hisings Backa –  har en småskalig, hållbar grönsaksodling och erbjuder föreläsningar.  Malin är också engagerad tillsammans med andra aktiva gårdar för att utveckla gårdarna till en mötesplats för matkultur och lärande kring odling och mat.  Malin får stipendium för att utveckla sitt företag genom att plantera en lähäck runt odlingen. www.backakokstradgard.se

Moa L-son Sundgren, Roslagens Njauta,  Norrtälje – en kretsloppsbaserad  produktion med lantrasdjur som fjällko och Roslagsfår uppvuxna på naturbetesmarker.  Försäljning av får- och lammfällar, ägg, mjölk  och växthusgrönsaker. Moa får stipendium för att utveckla företaget genom inköp av en liten mobil mjölkmaskin. Facebooksida Roslagens Njauta

Molly Rygg,  Lya ,  Slättåkra  – företaget består av en ekologisk  småskalig grönsaksodling och fruktodling samt  värphöns.  Molly får stipendium för  att utveckla företaget genom inköp av planteringsverktyget  Paperpot, för att förenkla plantuppdragning/plantering  och därmed förlänga säsongen. http://lya101.se

Sara Staffare Granqvist,  Hällefors – Sara är en del i ett ekologiskt jordbruk med vallodling, ca 100 mjölkfår och småskalig trädgårdsodling, främst till gårdens restaurang där det framför allt serveras egenproducerat kött, ost, grönsaker och örter.  Sara får stipendium  för att köpa en bättre och lättare röjsåg för att öppna upp igenväxta marker.   bredsjobla.se

2023 – Stipendiater

Maria Wardin, Wardins Gårdsprodukter, Floby – är 9:e generationen som brukar detta småbruk. Här odlas grönsaker, frukt och bär med täckodling och stort miljö- och klimattänk. Det finns ett godkänt förädlingskök, bevattningsdammar, solpaneler som försörjer gården till 60-70% av elen som används m.m. Maria får stipendium som hjälp till inköp av en elektrisk åkgräsklippare. www.wardins.se

Anna Wilhemsdotter, Lögens kvarn och jordbruk, Lysekilhar ett större jordbruk med odling av gamla kultursorter samt kvarn där spannmål förädlas. Företaget har nyligen utökats med köttdjur. Dessa djur ska  bl.a. vara till hjälp med att återställa/restaurera avverkad produktionsskog till betesmarker med mer blandskog. Anna får stipendium som hjälp till inköp av en balvagn för att underlätta foderskörd till djuren. www.logen.se

Marie Jonsson, Morrarö odlingar & nöjen, Strängnäs –  odlar grönsaker bär och grönsaker samt har ekologisk lammproduktion. Inom företaget finns också en  fotbollsgolfbana.  Marie får stipendium för inköp av en ogräsbrännare. www.morraro.se

Annie Ingemansson, Säbyvikens Bär Handelsbolag, Vadstena –  odlar blåbärstry tillsammans med sin syster. De är övertygade om att ekologiskt odling gör gott för den biologiska mångfalden, för jorden och vår egen hälsa. Annie får stipendium för inköp av verktyg till  bärskörd. www.sabyvikensbar.se

Amanda Alskog, Gåltjärns Gård, Kovland –  är till en del ett andelsjordbruk med 130 andelsägare. Här odlas grönsaker på friland och plantuppdragning i kallväxthus.   Gården har en välbesökt  youtube-kanal och ett instagramkonto med många följare. Amanda får stipendium som hjälp till att bygga om befintlig byggnad till ett mer ändamålsenligt kylrum, som behövs vid mjölksyrejäsningen.   www.gardtjarnsgard.se

Cecilia Ward, Landet Oss ekonomiska förening, Höör – är huvudsakligen ett andelsjordbruk som odlar grönsaker och snittblommor på friland och i kallväxthus. En grundpelare i företaget är också att sprida information och skapa samtal kring hållbar matproduktion och småskaligt jordbruk. Detta sker genom föreläsningar, att vara värd för studiebesök och att ta emot praktikanter.  Cecilia får stipendium till ett paperpot-system, för plantering av förkultiverade plantor.    www.landetoss.nu

My Kjellberg, Skogsträdgårdens växter, Höör – är en av två som driver en plantskola för skogsträdgårdsväxter – ätliga och användbara perenner, buskar och träd.  En visningsträdgård är under uppbyggnad, där de vill visa hur deras plantor kan samodlas och växa till sig i en levande jord. De föreläser, har workshops och tar emot studiebesök. My får stipendium till hjälp för att anlägga en damm som ska ta till vara regnvatten för bevattning. www.skogstradgardensvaxter.se

2022 – Stipendiater

Marianne Westman, Mellerud, brukar en större gård, Vena Säby i Dalsland tillsammans med sin syster. Företaget är inriktad på utsädesodling. På gården finns en alléodling med äppleträd och hasselbuskar (agroforestry). Marianne har även ett större antal bikupor. Hon får stipendium för att utveckla företaget genom en investering i en port till slungrummet. www.mariannesbiodling.se

Karin Lundqvist, Ljungbyholm, brukar ett större jordbruksföretag, Voxtorpsgården i Kalmar län tillsammans med sin man. På gården finns KRAV-grisar och odling av diverse grödor. Karin samarbetar med stiftelsen för Regenerativt Ekosystem och är förtroendevald i Ekologiska Lantbrukare Sydost. Hon får stipendium för att utveckla företaget genom att komplettera den inhyrda fermenterings-anläggningen med en ogrässprutas för att sprida ut det fermenterade materialet. www.voxtorpsgarden.se

Ylva Lundin, Sollebrunn, brukar en mindre gård, i Västergötland, tillsammans med sin familj. På Östängs gård produceras grönsaker, honung, ägg, must, lammskinn, bär och frukt som säljs i bl.a. gårdsbutiken. Hon får stipendium för att utveckla företaget genom inköp av ytterligare handredskap med tanke på gårdens praktikanter. www.ostangsgard.se

Moa Larssson Sundgren, Roslagen, brukar en gård med lantrasdjur för produktionen av nöt- och lammkött i Uppland. Djuren betar på naturbetesmarker. Försäljning finns även av får- och lammfällar, ägg och fjällkomjölk. Moa får stipendium för att utveckla företaget genom att bygga ett kombinerat får- och växthus.

Malin Schreiber, Björnlunda, är en av odlarna på Peterslunds Eko Odling, en småskalig biodynamisk grönsaksodling med förädling i Sörmland. På gården odlas såväl ettåriga som fleråriga grönsaker och förädling av grönsakerna genom fermentering. Hon får stipendium för att utveckla företaget genom ett bidrag till att förbättra gårdens bevattningsmöjligheter. ekoodling.se

Johanna Nylén, Fjällbacka, brukar en större gård, Utgårds i Bohuslän, tillsammans med sin far. På gården finns köttdjur samt odling av vall, trindsäd och gamla lantsorter. Johanna har ett bageri där hon förädlar gårdens spannmål. Hon får stipendium för att utveckla sitt företaget genom bidrag till inköp av en liten begagnad skördetröska. www.utgards.se

Forskning och utveckling

Christina Lundström, SLU Skara, forskar tillsammans forskare från SLU, Uppsala, om jordhälsa. Med det avses åkermarkens långsiktiga hållbarhet, förmåga att leverera ekosystemtjänster samt gynna biologisk mångfald både ovan och under jord. I ett tidigare projekt beskrevs några jordhälsoentreprenörers system, ur ett tekniskt och agronomiskt perspektiv. Stipendium ges till Christina för att komplettera ovanstående projekt med djupintervjuer med fyra av dessa jordhälsoentreprenörer. Frågan som ska besvaras: Vad kan vi lära av dem som går före, så att vi kan stödja dem som kommer efter?

2021 – Stipendiater

Ulrika Ivergård, Forsbergs gris och grönt, Östhammar – startade sitt odlingsföretag 1997. De odlar grönsaker och potatis på 3 ha. Ulrika får för att utveckla företaget genom inköp av Terrateck arbetsredskap för ogräsrensning. www.forsbergsgrisochgront.se

Inger Eyssen, Gro & grönt, Klövedal Tjörn – odlar grönsaker, snittblommor och bomull sedan några år. Trädgårdstjänster och rådgivning kring växtval m.m ingår också i företaget. Inger får stipendium för att utveckla sitt företag genom inköp av såmaskin, bredgrep, planteringsrör och soilblockers paket. www.ingerro.se

Frida Tortela, Sipplunda Andelsjordbruk, Vrestorp – andelsjordbruket startades 2017 och nu odlas grönsaker, frukt & bär samt snittblommor. Under växtsäsongen finns även fik och matservering på gården där rundvandringar, kurser och catering erbjuds. Frida får stipendium för färdigställande av en påbörjad jordkällare. www.sipplunda.se

Veronica Åhman, Ängersjö bär & grönsaker, Umeå – ett företag med inriktning på framförallt odling av grönsaker och potatis samt livsmedelsförädling. Planer finns att öka den dag lilla hönsbesättning och kunna sälja ägg. Veronica får stipendium för att utveckla företaget genom inköp av byggmaterial till hönshus samt hjälp till inredning av detta.

Sonia Katarincek, Knaltens Ekologiska Grönsaker, Hökerum – Sonias företag omfattar potatisodling samt grönsaksodling på såväl friland som i växthus. I odlingen grävs inte. De använder bredgrep, ett redskap som de också säljer. Hon får stipendium för att utveckla företaget genom inköp av redskap för ogräsreglering. www.knalten.eko.se

Helena von Bothmer, Koster Trädgårdar, Sydkoster – driver Koster Trädgårdar sedan 1993. Koster Trädgårdar, ett etablerat besöksmål, har småskaligt trädgårdsjordbruk, växthus, restaurang, damm och gårdsbutik. Dessutom finns höns och honungsbin. Planering och uppbyggnad av system på plats sker enligt permakultur. Praktikanter, volontärer och lärlingar är en viktig del i företaget. Huvudmålgruppen för företaget är numera dessa och deltagare på hennes permakulturkurser. Helena får stipendium som hjälp till att utveckla kursverksamheten digitalt i en YouTube kanal. www.kosterstradgardar.se

Brigid Lefevre, Förädlad andelsförädlingsodling ek. för., Järna – företaget finns mitt i Trädgårdsparken i Järna. Brigid odlar och mjölksyrar grönsaker. Förädlingsköket ligger 1 km från odlingen och jordkällaren 800 m från köket. Brigid får stipendium till hjälp för att utveckla företaget genom att investera i en el-cykel för att underlätta alla transporter. www.foradlad.com

Tina Bennet, Gröna Udden, Älvsjö – Tina odlar grönsaker, örter och blommor på friland och i växthus och driver företaget som ett andelsjordbruk. Tina får stipendium för att utveckla företaget genom inköp av byggmaterial till en pergola samt för inköp av cykelvagn/kärra. www.gronaudden.se

Monica Björklund, Jarsemål, Järvsö – driver ett mindre jordbruk med dikor samt sedan några år tillbaka, även grönsaksodling. Dessutom har Monica en restaurang och en butik på Hälsinglands kulturcentrum, där hon bl.a. säljer sina förädlade livsmedelsprodukter. Monica får stipendium för grävning av en bevattningsdamm.

Katarina Molitor, Ändebols Gård, Bettna – har ett ekologiskt lantbruk, sedan 1981, med kor, får, grönsaker på friland och tomat och gurka i växthus. På gården finns också en gårdsbutik och ett kafé. Katarina får stipendium för att utveckla företaget genom inköp av rostfria arbetsbänkar till den redan påbörjade anläggningen för grönsakstvätt. www.andebolsgard.se

2020 – Stipendiater

Courtney Adamsson, Birgittas trädgård, Jönåker (Sörmland) – har en småskalig KRAV certifierad trädgård och odlar där grönsaker och blommor. Courtney får stipendium för att sätta upp staket runt gården. www.birgittastradgard.com

Alissa Tomac, Jordform, Simrishamn – driver tillsammans med sin sambo, en mångfacetterad ekologisk certifierad verksamhet i samarbete med Ekobyn i Baskemölla. Småskaligt lantbruk med värmlandsfår och fjällkor samt äppleodling med musteri. Alissa för stipendium för att utveckla företaget genom inköp av bin.

Sara May Kahl, Bonden & bananen Falun – driver ett företag utanför Falun med ekologisk grönsaksodling, biodling och lantbruk. Sara för stipendium till hjälp att utveckla sitt företag genom ett bidrag till byggandet av ett slungrum. www.bondenochbananen.se

Molly Rygg, Lya 101, Slättåkra (Halland) – bedriver ett KRAV certifierat regenerativt jordbruk med grönsaksodling och värphöns. Hon har på mycket kort tid etablerat sitt företag inkl gårdsbutik och grönsakskassar. Molly får stipendium för att utveckla företaget genom inköp av en såmaskin och diverse verktyg. www.lya101.com

Kristina Belfrage driver Ekeby Forskningsgård i Roslagen. Projektet går ut på att testa tre olika vallstrategier för att försöka kombinera vallfoder av hög kvalitet med biologisk mångfald. Kristina får stipendium får etablering av försöksvallarna, med ett flertal olika växtslag. Försöket är planerat att pågå i 2 år.

Eva Gustafsson, Solsyran, Orsa – har sedan 1988 ett KRAV certifierat företag där hon odlar grönsaker, potatis och bär samt tomater i kallväxthus. Här syras också en stor mängd grönsaker. Eva får stipendium till uppstart av ett dokumentationsprojekt om småskalig ekologisk produktion, där hon tillsammans med dottern Nadja ska börja med att utforma metoder för att möjliggöra dokumentation av odlingsmetoder över tid. www.solsyran.se

Ebba-Maria Olsson, Mossagården Eko AB, Veberöd – tog 2005 över ett större ekologisk grönsaksföretag, efter sina föräldrar. Innan dess hade hon startat frukt- och grönsaksprenumeration. Mossagården ligger i framkant med odling av hampa och pressningen av olja ur hampafröet. Ebba-Maria får stipendium för att tillsammans med några samarbetspartner, utveckla förädlingen av hampaprodukter med fokus på hampakaka. www.mossagarden.se

2019 – Stipendiater

Åsa Sjöblom, Kullasparris, Jonstorp – har ett företag i norra Skåne, där hon odlare KRAV-certifierad sparris och grönsaker. Åsa får stipendium för att utveckla företaget genom inköp avelnät och soldrivet elaggregat. www.kullasparris.se

Malin Wedrén, Svartbäckens Trädgård, Örsundsbro – har ett företag på Uppländska höglandet, med plantskola för fruktträd och bärbuskar samt odling av grönsaker och snittblommor. Malin för stipendium för att utveckla företaget genom ett bidrag till inköp av en enaxlad traktor.  www.svartbackens.com

Kajsa Engvall, Kajsas Gröna i Valbo, Valbo – har ett företag där hon odlar grönsaker och snittblommor samt håller kurser och föreläsningar samt lite förädling av sina odlingsprodukter. Kajsa får stipendium för att utveckla sitt företag genom inköp av ett insektsnät till grönsaksodlingen. www.kajsasgrona.se

Gunvor Bergman, Rena källan, Flisby – har ett EU-ekologiskt småbruk med lammproduktion och grönsaker i liten skala samt ett gårdsbageri. Gunvor får stipendium som hjälp till att utveckla sitt företag genom att investera i en försäljningsvagn eller en bageri

Sophie Helander, Helanders Ekomat AB, Floby – har ett EU-ekologisk lantbruksföretag med olika slags djur, inte minst får, samt en grönsaksodling. Sophie får stipendium för att utveckla företaget genom inköp av diverse redskap för grönsaksodlingen.  www.HelandersEkomat.se

Anja Hellström, Mojave Grönt AB, Malmköping – är del i ett företag som odlar udda grönsaker och kulturarvsgrödor samt biodling och handverktygs-utveckling m.m. Anja får stipendium för att utveckla företaget genom inköp av såmaskin.  www.mojavegront.se

Ylva Lundin, Östängs gård, Sollebrunn – driver en ett småskalig grönsaksodling och har dessutom olika djurslag som ex bin, får. Ylva får stipendium för att utveckla företaget genom inköp av en såmaskin och ett flamaggregat.  www.ostangsgard.se

Katarina Ferbeek, Naturbruket i Änga, Hökerum – har ett småbruk med i huvudsak grönsaksodling och får. Katarina får stipendium för att utveckla sitt småbruk genom inköp av diverse redskap och insektsnät

Anna Mårtensson, prof. , Uppsala – får årets forskarstipendium, för att undersöka möjligheter att påskynda sojabönors groning och etablering vid låga marktemperaturer, genom betning, i ekologisk odling. Syftet är att kunna bidra till ett hållbart utnyttjande av lokalaresurser för produktion av sunda och resurssnåla livsmedel.

2018 – Stipendiater

Av årets 8 stipendiater är två inriktade på forskning! De sex “odlings-stipendiaterna” har olika typer av företag med olika inriktningar. En av dem, har en kvarn, Warbo Kvarn, som börjat med beredning av maltkorn till ekologiskt öl! En annan av årets stipendiater bor och har sin odling i Schweiz. Flera av de småskaliga odlingarna tillämpar försäljning genom andelar.

Kerstin Björklund, Sköldinge, vd för den ekologiska kvarnen Warbo Kvarn. De förädlar spannmål från den egna gården samt från kontraktsbönder runt Mälardalen. Hon får stipendium för att utveckla företaget genom inköp av vattenhaltsmätare, en nödvändighet för att få en malt av god kvalite. www.warbokvarn.se

Karin Sjöstedt, Strängsnäs, har en ekologisk odling med växhus, grönsaks-, bär- och frukt-odling samt restaurang, gårdsbutik och ett café, tillsammans med sin familj! Karin får stipendium för att utveckla företaget genom att köpa in material för en inhägnad till en ny fruktodling. www.hornudden.net

Therese Ernedal, Götene har ett småbruk med grönsaks-, bär- och frukt-odling samt en hel del olika djurslag, tillsammans med sin man. Försäljning sker bl.a genom andelsjordbruk. Hon får stipendium för att utveckla företaget genom att i första hand inköp av droppbevattning. www.rivendallgarden.com

Stina Molander, Nämdö, arrenderar Östanviks gård av Skärgårdsstiftelsen, tillsammans med sambo och bror. Huvudsyftet är att bevara skärgårdens kulturlandskap och dess biologiska mångfald. På gården finns får och nötkreatur, höns och grönsaksodling. Dessutom finns en gårdsbutik. Stina får stipendium för att utveckla grönsaksodlingen med inköp av redskap. www.ostanviksgard.se

Ann Eriksson, Schweiz, har en ekologisk mikrofarm med odling av grönsaker och snittblommor för försäljning framförallt genom säsongsabonnemang. Ann får stipendium att utveckla företaget genom inköp av diskbänk och arbetsbänk. www.instagram.com/potagerdelaplanche

Carina Dalunde, Mölnbo har en ekologisk gård med sin man samt ett eget företag, Norra Stene Skafferi samt bifirma Norra Stene Trädgård & Design. Carina får stipendium för hjälp till att utbilda sig i ett webbkursprogram, för att sedan kunna skapa en webbaserad kurs i småskalig ekologisk grönsaksodling.

Rebecka Törnqvist, Stjärnsund får stipendium till ett forskningsprojekt för att undersöka fleråriga grönsakers tillväxt, näringsinnehåll och upptag av tungmetaller. 

Hanna Friberg, SLU, Uppsala får forsknings-stipendium för en fördjupning i ett projekt för användning av biologiska bekämpningsmedel för att förbättra jordars sjukdomskontrollerande förmåga. Hannas forskningsstipendium ska med PCRteknik idendifiera och särskilja de olika arter/typer av svampar som orsakar korkrotsjuka hos tomat.

2017 – Stipendiater

Av årets 5 stipendiater är två mer inriktade på forskning! Årets fem stipendiater har olika typer av företag med olika inriktningar. Stipendiesumman är en delfinansiering till stipendiaternas planerade projekt och en uppmuntran till en duktig företagare med ekologiskt lantbruk.

Moa Larsson Sundgren, Norrtälje har ett lantbruksföretag med avsalu-produktion av kött, ägg och lamm- och fårfällar av djur från lantras-typer samt naturvård. Moa får stipendium för utveckling av företaget genom hjälp till att återställa skog till skogsbetesmark..

Helena Ullmark, Gärsnäs, SKÅNE har företaget Elfvabjer, med utrotningshotade lantraser och köttproduktion mitt i ett slättlandskap med konventionellt lantbruk som grannar. Stipendiet ska användas för att utveckla företaget genom att anlägga en multifunktionell häck mot grannens åker. 

Viveca Nilsenius, Ljugarn har biodlingsverksamhet i företaget Hey Honey. Viveca får stipendium som hjälp för att utveckla sin biodling med en omställning till ”bivänlig metod” genom byte till Warrékupor eller till den manuella hissen. www.hey-honey.se

Anna-Karin Lundberg, Nordmaling har ett lantbruksföretag med am- och dikoproduktion och med fokus även på landskapsvård. Stipendiet ska användas till utveckling av företaget genom hjälp till inköp av vattenbarer eller eluppvärmda vattenkoppar.

Elin Rydström, Lovön prästgård, Drottningsholm har ett lantbruk med utåtriktad verksamhet, med en mångfald av inriktningar bl.a. mjölkproduktion och grönsaksodling. Till gården kommer många barn från Stockholm på studiebesök! Elin får stipendium för att utveckla lantbruket / grönsaksodlingen genom ett bidrag som hjälp till inköpa av Drängen – maskin.  www.lovoprastgard.se

2016 – Stipendiater

Av årets åtta stipendiater är två inriktade på forskning med kvinnlig profil! De sex företagen har olika typer av företag med olika inriktningar. Stipendiesumman är en delfinansiering till stipendiaternas planerade projekt och en uppmuntran till en duktig företagare.

Helena N Olofsson, Högalunds Kulturvandring & Lantbruk, Hörby, får stipendium för att utveckla företaget genom att inreda det gamla grisstallet med en kamin, för att kunna ta emot gäster, som gör en vandringen genom bildvisning. Företaget är inriktat på köttdjuruppfödning och kulturvandringar i naturbetesmarker, bokskog m.m..  www.kulturvandring.se

Mariana Hugosson, Skälshult Gård AB, Hjorted, brukar sedan 2009 en liten gård i den småländska skogen tillsammans med sin man. Mariana får stipendium för att utveckla sin ekologiska chili-odling genom att installera ett solcelldrivit bevattningssystem. www.skalshult.se

Mia Jonsson, Lilla Labäck, Lidköping, startade med en sparrisodling som har växt ut till att bli en större grönsaksodling med växthus, packhall och ett förädlingskök. Mia får stipendium – en liten hjälp till att förverkliga planerna att utveckla sitt grönsaksföretag med möjlighet till förädling av andra-sorteringsprodukter till färdig hämtmat. www.lillalaback.se

Anette Isacsson,Valtersten, Mellangård, Vikbolandet, är en del av företaget som bedriver diversifierad verksamhet med främst ekologisk odling av spannmål och frukt. Anette får stipendium för att utveckla sitt företag genom att göra en näringsanalys av nyttiga ämnen i sin äpplemust såsom ex flavonoider och därtill öka värdet på sin produkt. www.valtersten.se

Familjen Brodin Bjärnborg, Bäckhästen, Unnaryd, har en gård med djur och växtodling som satsat på förädling av spannmål genom ett stenugnsbageri och sommarcafé. Stipendium söks för att utveckla företaget genom plantering av bärbuskar och äppleträd, inköp och uppsättning av viltstängsel samt en bevattningsanläggning. De får ett stipendium för hjälp till viltstängslet www.backhasten.se

Katarina Molitor, Ändebols gård, Bettna, har en gård med inriktning på i växthusodling, gårdsbutik och sommarcafé samt köttdjur (dikor och får). Stipendiet har sökts för att utveckla företaget genom att investera i ett nytt bågväxthus samt grundläggning, dränering och montering av detta. Katarina får stipendium till de grundläggande arbeten till denna investering. www.andebolsgard.se

Stipendium till forskningsändamål

Sheshti Johansson, Stockholm, söker till sitt forskningsprojekt, som ska resultera i en bok. En bok om samspelet mellan människa och häst i kontexten av brukskörning och i ett mer kvinnligt perspektiv. Shesti får stipendium för att skriva ett utkast till denna bok samt hjälp för resorna till läromästaren, hästkarlen i Uppsala.

Åsa Stål, Malmö, har sökt för forskningsprojektet ”Omsorgsfull samlevnad över artgränser för gemensamt blomstrande”. Åsa får stipendium till bl.a. en resan till Nya Zeeland där hon har ett forskningssamarbete med Dr Anne Galloway, Victoria University of Wellington samt skapandet av ett scenario på möjliga framtida jordbruksformer som tar omsorg och ömsesidigt beroende och välmående på allvar.

2015 – Stipendiater

Årets fyra stipendiater har olika typer av företag med även olika inriktningar. Stipendiesumman är en delfinansiering till stipendiaternas planerade projekt och en uppmuntran till en duktig företagare.

Vi fortsätter att stödja Ekeby Forskningsgård, där Kristina Belfrage forskar på att utveckla ett småskaligt ekologiskt lantbruk genom ett projekt om hur mjölkens hälsoeffekter kan påverkas..

Detta år har 73 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras företag och till forskning om att hur olika faktorer kan påverka mjölkens hälsoeffekter.

Anneli Öhman, Öhmans Lantbruk / Östanö skafferi, NoraströmFöretaget omfattar såväl jord- och skogsbruk och köttdjur som rabarberodling och förädling. Gården har gått i arv i 10 generationer. Anneli får stipendium för att utveckla sitt produktionskök och därmed även kunna hjälpa andra producenter med förädling av sina produkter.  www.ostano.se

Maria Danielsson, Rikkenstorp tourism and nature, GrängesbergGårdens syfte är bla. att bedriva forskning om hållbara småskaliga gårdar med diversifierad verksamhet som även ska vara ekonomiskt hållbara. Maria får stipendium för att starta upp en småskalig äggproduktion men också en mycket småskalig köttproduktion ( tuppkycklingar och äldre höns). Detta projekt kommer att följas upp och utvärderas av Örebro universitet. www.rikkenstorp.se

Rebecka Törnqvist, Hälsingbo Skogsträdgård HB, Stjärnsund Företaget omfattar en skogsträdgård med fleråriga grönsaker och vedartade växter men även växthus och odlingsbäddar. Överskott av grönsaker säljs på Stjärnsunds lokal bruksmarknad. Rebecka får stipendium för att utveckla odlingen genom att installera ett droppbevattningsystem som drivs med el från en solcell. Detta för att försörja växthus och odlingsbäddar med nödvändigt vatten.

Maja Södergberg, Nybrukarna Ekonomiska förening, Tolg Nybrukarna är en nystart odlarförening i Florys hemtrakter, därav görs detta undantag. (vanligtvis ges inte stipendium till nystartade företag). 6 personer odlar på olika plaster i närheten av Tolg och de sköter odlingarna, förädlar och säljer gemensamt. Maja och föreningen får stipendium för inköp och byggnation av en stor kompost, som kan ta hand om komposterbart avfall från byns lanthandel och Pannkakashuset i Tolg. www.nybrukarna.se

Stipendium till forskningsändamål

Kristina Belfrage, F:a Kristin Belfrage, Ekeby Forskningsgård, Norrtälje Får stipendium för tredje året och i år för att undersöka olika faktorer som kan påverka mjölkens hälsoeffekter. Fyra besättningar med fjällkor ska följas upp vad det gäller foderstat, besättnigarnas storlek samt diperiodens längd och hur detta påverkar mjölkens innehåll av proteiner (kaseiner). Fjällkornas mjölk skiljer sig genetiskt från produktionsraserna vad gäller bl.a. kaseiner som påverkar ostutbyte och mjölkallergier. www.ekebyresearchfarm.se

2014 – Stipendiater

Detta år har 72 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras företag och till forskning om att utveckla skogsbete.

Boel Åkesson, Änglarp Lugn, Röke
får stipendium för att utveckla företagets genom att bygga ett växthus för att driva upp plantor och odla grönsaker i. Tiden därutöver ska växthuset användas till rehabiliteringsverksamhet. Företaget har tre inriktningar: lammproduktion, taktil massage-behandling samt NUR (naturunderstödd rehabilitering). www.anglarpslugn.se

Helena N Olofsson, Högalunds Kulturvandring & Lantbruk, Hörby
får stipendium för att utveckla företaget genom att inreda det gamla grisstallet, för att kunna ta emot gäster som gör en vandringen med bildvisning. Företaget är inriktat på köttdjuruppfödning och kulturvandringar i naturbetesmarker, bokskog m.m.. www.kulturvandring.se

Malin Schreiber, Peterslunds Eko Odling, Björnlunda
får stipendium för att utveckla företaget genom inköp av mjölksyrningsföretaget ”Järna Syrat”. Företagets – Peterslunds Eko Odling – odlar grönsaker på friland och i växthus samt förädlar produkterna genom småskalig mjölksyrejäsning, som nu ska skalas upp. www.ekoodling.se

Kristina Belfrage, Ekeby Forskningsgård, Norrtälje
får stipendium för andra året av projektet ”Husdjurens och de vilda djurens ekosystemtjänster – ett verktyg i det småskaliga ekologiska lantbruket”, med syfte att minska arbets – och energiåtgången i lantbruket. Tips: titta på intervju med Kristina

2013 – Stipendiater

Detta år har 127 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras företag och till forskning om att utveckla skogsbete.

Inge Schwagermann, Marcello´s farm – Ugerupsdal, Marcello´s farm – Ugerupsdal, Kristianstad
Får stipendium för att utveckla företagets lokala försäljning genom inköp av certifierade våg, marknadsstånd och skylt. Inge och hennes man Marcello har ett expansivt ekologiskt/biodynamiskt företag i östra Skåne med grönsaksodling i stor och liten skala samt nötkreatur. 

Karin Sjöstedt, Hornuddens Trädgård, Strängnäs
Får stipendium för att utveckla företaget genom att utöka odlingen under plast genom ny platsfolie till en befintliga plasttunnelsstomme. Karin och hennes man Mats driver ett expansivt grönsaksodlingsföretag med fokus på tomater samt en restaurang.

Sofia Asplund, Lädja, Knapagård, Lammhult*
Får stipendium för att utveckla företaget genom hjälp till omstängsling av hagar, där det därefter ska finnas betande djur av lantraser. Sofia har med hjälp av sin man ett lantbruk enligt permakultur-principer under utveckling. 

Kerstin Björklund, Warbo Kvarn AB, Sköldinge
Får stipendium till utvecklingen av företagets kvarnverksamhet genom att bygga ett torkrum för fling- och pasta-produktion. Warbo kvarn AB är ett expansivt företag med nytänk med bl.a. gamla kulturgrödor i nära anslutning i det ekologiska lantbruket på Linds Gård. 

Anette Isacsson, Valtersten El & lantbruk, Vikbolandet
Får stipendium för näringsanalys på skrädmjölet av svarthavre. På gården som Anette driver tillsammans med sin man odlas svarthavre, vete, åkerbönor och vall för hästfoder. Dessutom finns en ekologisk fruktodling.

Ylvali Falk, Hjärpalyckan, Bergsnäs, Lönashult
Får stipendium för utveckla företaget genom inköp av bisamhälle och honungspress. Ylvali driver tillsammans med sin sambo ett lantbruk enligt principen för permakultur där det gamla kulturlandskapet återskapas och gärdsgårdar byggs..

Anna-Karin Eriksson, Sunnansjö gård, Nordmaling
Får stipendium till att utveckla företaget genom inköp av flyttbara vindskyddshyddor för gårdens nötkreatur. Anna-Karin är den 9:e generationen att bruka denna gård. Förutom köttproduktion är landskapsvård grundbulten i företaget. 

Stipendium till forskningsändamål

Sheshti Johansson, Ekeby Forskningsgård, Norrtälje
Får stipendium för att genomföra en pilotstudie om att iordningställa mark för skogsbete. Även Skogsstyrelsens medverkar i detta projekt. Stipendiet ska täcka arbetstid för hästförare samt dokumentation och sammanställande av resultaten.

2012 – Stipendiater

Detta år har 115 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras företag .

Eva Gustavsson, Solsyran, Orsa
stipendiat även 1991 – har ett företag i Orsa med grönsaksodling på friland och i kallväxthus samt förädling av grönsaker genom mjölksyrning. Eva odlar också tillsammans med barn på en skola och ett daghem. Hon får stipendium för att utveckla sitt företag genom att färdigställa en besöksträdgård. 

Solsyran

Sofia Hidling , Möckleryds Gård, Torhamn
stipendiat även 1998 – har en mindre grönsaksodling parallellt med sitt jobb djurskötare. Hon har även en gårdsbutik och hon får stipendium för att utveckla sitt företaget, Trollgrönt, genom renovering av lokalen för gårdsförsäljning samt inköp av begagnad kyl. 

Trollgrönt

Mia Jonsson, Lilla Labäck, Lidköping
stipendiat 2007 – startade med en sparrisodling som har växt ut till att bli en större grönsaksodling med växthus, packhall och även ett förädlingskök. Mia får stipendium för att utveckla företaget genom hjälp till inventarier till grönsaksodlingen. 

Lilla Labäck

Katarina Molitor, Ändbolsgård, Bettna
stipendiat 2007 – har en gård med inriktning på i huvudsak köttdjur (dikor och får) samt växthusodling. Stipendiet ska gå till att utveckla företaget genom hjälp till inköp av energiväv i växthuset samt avhärdare till vattnet för växthusbevattning. 

Ändebols Gård

Kerstin Brodin, Bäck, Unnaryd
stipendiat 2007- har en gård med djur och växtodling som satsat på förädling av spannmål genom ett stenugnsbageri. Stipendiet ska användas till att utveckla företaget genom anläggning och utveckling av besöksträdgården. 

Bäckhästen

Susanne Lundberg, Gödeby, Ullared
stipendiat 2011 – har en grönsaks- och kryddodling på friland och i växthus. Susanne satsar nu på att utveckla företaget Källdalen med att bygga om ladugården för att kunna förädla och packa sina produkter Hon får stipendium som hjälp till att utveckla företaget genom ombyggnad av ladugård. 

Källdalen

Helén Markow, Hishult
odlar grönsaker på friland och plantor i växthus sedan 2006 och har en gårdsbutik. Helén får stipendium för inköp av fruktträd och bärbuskar till den trädgård som också kommer att bli besöksträdgård. 

Grönsaker & Skönsaker

Därtill har 30 000 kr reserverats för ett forskningsprojekt.

2011 – Stipendiater

Detta år har 110 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras företag eller till forskning. 

Kristina Belfrage, Ekeby Forskningsgård;Uppland
får forskningsstipendium för att utveckla lättare och användarvänliga redskap för mindre hästraser att användas i grönsaks- och bärodlingar samt odling av nischgrödor såsom örter. De som har denna typ av odling är inte sällan kvinnliga lantbrukare och fler av dem använder mindre hästraser redan idag. 

Eva Enderlein, Stenliden Trädgård, Bullaren; Bohuslän
driver tillsammans med sin man ett trädgårdsjordbruk där de odlar allehanda grönsaker. Handarbete värderas högt och åtgången av fossilt bränsle är lågt. För att utveckla företaget och säkra skörd och kvalité även under torrår, får Eva stipendium, för att bygga en damm för bevattningsändamål.

Anette Isacsson,Valtersten, Mellangård, Vikbolandet; Östergötland
är en del av företaget Valtersten El & Lantbruk som bedriver diversifierad verksamhet med främst ekologisk odling av spannmål och frukt. Anette får stipendium för hjälp till inköp av rensmaskin och därtill nödvändigt lagerutrymme för att kunna utveckla försäljningen av skrädmjöl och havre från gården.

Martina Olsson, Fruemöllevägen, Klippan; Skåne
driver tillsammans med sin man Fruemöllans Bär, ett litet familjeföretag som odlar och utvecklar odlingen av delikatessbär. Bären som odlas är hallon, jordgubbar, björnbär och havtorn. En del av bären förädlas till sylt/marmelad och dryck. Martina får stipendium för att utveckla företaget genom byte av plast på växthustunneln där hallon odlas. 

Hanna Rydström, Lovö Prästgård, Drottningsholm
är en del av familjeföretaget Lovö Prästgård som har ekologisk mjölkproduktion och som även är en besöksgård (genom Arla) för skolbarn. Hanna får stipendium för att delta i en seminör-kurs. Detta för att få användbar kunskap för att utveckla familjeföretaget. 

Susanne Lundberg, Källdalen, Gödeby, Ullared; Halland
är en del av jordbruks- och trädgårdsföretaget Källdalens Trädgårdar. De odlar grönsaker (för avsalu) i växthus och på friland. Susannes planer är att satsa på att utveckla företaget genom vidarförädling av de odlade produkterna och får stipendium för delfinansiering för ombyggnation av djurstall till grovkök, beredningskök och trädgårdsverkstad. 

2010 – Stipendiater

Detta år har 59 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras företag. 

Kerstin Björklund, Linds Gård, 640 24 Sköldinge
driver sedan 20 år Linds Gård, ett ekologiskt lantbruk med växtodling och dikouppfödning samt stuteri, tillsammans med sin man Hon är vd i Warbo kvarn AB och ordförande i Sörmlands Matkluster. Hon tilldelas ett stipendium för att utveckla lantbruket och arbetet med gamla kulturspannmålssorter genom att bygga säcksilon för torknig av de olika sorterna.

Cilla Engström, Färanäs, 342 52 Vislanda
har en modern ekologisk mjölkgård som hon driver tillsammans med sin man. Cilla är en aktiv föreningsmänniska på många sätt och har bla. varit med om att starta upp Slowfood Värend. Hon tilldelas ett stipendium för att utveckla företaget genom att investera i en industribakugn, för bakning av ostkakor.

Maria Karlsson, Mällby lantgård, Vallahedsvägen 56, 471 72 Hjälteby
har ett småskaligt ekologiskt lantbruk med äggproduktion, grönsaksodling samt ett gluten- och mjölkfritt bageri. Maria är ordförande i Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion och varit en av initiativtagarna till föreningen ”Bohuslän Erbjuder” med handelsbod på Sundsby säteri. Nätverket Tjörnodlat med eget varumärke har hon också varit med om att starta upp. Maria tilldelas ett stipendium för att utveckla sitt företag genom att installera solvärmepumpar i hönshusen.

Eva Eriksson, Evas Trädgård, Lövsjö 103, 89493 Överhörnäs
Evas Trädgård är ett företag med grönsaksodling och förädling av grönsakerna samt biodling. Hon tilldelas ett stipendium som uppmuntran och hjälp att utveckla företaget med investering för smältning, rensning och prägling av nya vaxkakor.

Veronica Svensson, Baramossa gård, 312 97 Laholm
Veronica har ett lantbruksföretag med nötköttsproduktion samt grönsaks-, bär – och fruktodling. Hon tilldelas ett stipendium för att utveckla sitt företag genom att iordningställa av befintligt ”mjölkrum” för att bli godkända för att få lämna ut lammkött direkt till kund.

Madeleine Lindqvist, Storå Bär och Grönsaker , Ingelshyttan, Brunstorp 311, 711 97 Storån
driver tillsammans med sin man en ekologisk bär- och grönsaksodling. Hon tilldelas ett stipendium som uppmuntran och hjälp för att vidareutveckla företaget genom att investera i en gasolbrännare.

Därtill 15 000 kr reserverats för ett forskningsprojekt.

2009 – Stipendiater

Detta år har 110 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras företag och/eller utveckla det ekologiska lantbruket. 

Satu Nenonen, Lindsbro Trädgård, Östervåla
Tilldelas stipendium som hjälp till att utveckla företaget genom att bygga ett kallväxthus. Satu driver, tillsammans med sin man, Lindsbro Trädgård där de odlar grönsaker och har föder upp lamm.

Paula H Widén, Tanumshede
Tilldelas stipendium som hjälp till att utveckla odlingsföretaget med ett växthus. Paula har startat flera företag bl.a. Widén Gården HB som odlar och förädlar bär med fokus på havtorn. www.wideum.se

Charlotte Norrman-Oredsson, Skea Gård, Hässleholm
Tilldelas stipendium som hjälp till att utveckla lantbruksföretaget med en ny gårdsbutik. Charlotte har tillsammans med sin man en skogs – och växtodlingsgård med ekologisk äggproduktion. Charlotte tillhör pionjärerna inom ekologiskt lantbruk. Hon har gjort och gör mycket för att sprida information om det.www.skeagard.se

Eva von Heideken, Fräkentorp säteri, Malmköping
Tilldelas stipendium som hjälp för att utveckla lantbruksföretaget och den befintliga biogasanläggningen med ett gasdrivet elverk. Driver tillsammans med sin man en ekologisk mjölkkogård och har dessutom grönsaksodling. www.frakentorp.se

Gunilla Strandå, Havtornsgården, Mörbylånga
Tilldelas stipendium som hjälp för att utveckla företaget med ett förädlings- och cafékök. Gunilla driver tillsammans med sin man bär- och grönsaksproduktionen. Sedan fem år tillbaka skördar de havtorn från egen odling och det är framförallt dessa produkter som ska förädlas i eget förädlingskök. Gunilla och hennes man tillhör pionjärerna inom ekologiskt lantbruk. Hon har gjort och gör mycket för att sprida information om det. www.strandaeko.se

2008 – Stipendiater

Detta år har 150 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras företag och/eller utveckla det ekologiska lantbruket.

Veronica Svensson, Laholm
– Veronica har en mindre gård med ekologisk nötköttsproduktion. Önskar utöka verksamheten med grönsaksodling, blomster – och frukt – och bärodling. Tilldelas stipendium för utveckling av företagets verksamhet genom inköp av växthus och bärbuskar

Harg Odlarna, IngMarie och Ann-Sofi Johansson, Kisa
– IngMarie och Ann-Sofi har ett företag har fyra delar 1) bärodling med förädling, 2) KRAV-äggproduktion, 3) speltodling och 4) öppen verksamhet med gårdsbutik. Tilldelas stipendium för utveckling av företaget genom att bygga ut gårdsbutiken. www.hargodlarna.se

Karin Sjöstedt, Aspö, Hornudden, Strängnäs
– Karin har ett ekologiskt lantbruksföretag med inriktning främst på växthusgrödor Tilldelas stipendium för sammanställning av obearbetade resultat (från tidigare års tomatförsök) från genomförda konsumentester på smak i kombination med jordanalyser. www.hornudden.net

Carina Dalunde, Mölnbo
– Carina driver ett ekologiskt jordbruk tillsammans med sin man. De odlar spannmål och oljeväxter samt lammproduktion.. Carina har också företaget Norra Stene Skafferi som odlar och förädlar en del av gårdens produkter. Tilldelas stipendium för att utveckla företaget genom att bygga ett växthus av lärkträd och glas som en del av en visningsträdgård. 

Ingela Löfquist, Kristianstad
– Ingela driver ett ekologiskt lantbruk med nöt – och lammproduktion. Hon år också rådgivare inom ekologisk produktion på Hushållningssällskapet. Tilldelas stipendium för att göra en studeresa till Irland för att utveckla den ekologiska köttdjurproduktionen genom att studera vall – och betesbaserad produktion. 

Ebba-Maria Olson, Veberöd
– Ebba-Maria driver företaget Mossagården eko ab, med grönsaksodling och digitaliserad e-handel för ekologiska livsmedel och ett prenumerationskoncept. Tilldelas stipendium till hjälp för att utveckla företaget genom att bygga en biogasanläggning, för att knyta samman kretsloppet och få miljövänligare transporter. www.mossagarden.se

2007 – Stipendiater

Detta år har 109 000 kr fördelats till följande personer för utveckling av deras företag och ett stipendium till forskning/försök (Karin Sjöstedt):

Camilla Wolgers, Åtgården, Öhn, Strömsund
– har ett småskaligt lantbruksföretag på tre ben: lantbruk, museum – besöksgård och ”kalaskokeri”. Stipendiet ges för din målinriktade satsning på att utveckla ditt ekologisk lantbruk genom hjälp till bygget av ett växthus.

Elisabeth Hansson, Bjärhus, Klippan
– har ett ekologiskt lantbruk med inriktning på grönsaksodling, lammproduktion, gårdsbutik, charkuteri, förädlingskök och plats för konferenser/kurser. Stipendiet ges för hennes målinriktade satsning på att utveckla detta ekologiska lantbruk genom hjälp till bygge av ett fårstall. www.bjarhus.se

Karin Sjöstedt, Aspö, Hornudden, Strängnäs
– har ett ekologiskt lantbruksföretag med inriktning främst på växthusgrödor. Karin tilldelas stipendium tillsammans med Britt-Inger Nilsson, Senneby, Väddö och Jenny Lindström, Torstuna Tibble, Fjärdhundra som bidrag till fortsatt forskning och utveckling av den ekologiska tomatodlingen för att få fram bästa möjliga smak. Denna forskning möjliggörs genom ett väl fungerande samarbete med andra ekologiska tomatodlare och rådgivare. En fortsättning på förra årets forskning. www.hornudden.net

Katarina Molitor, Ändebols gård, Bettna
– har ett ekologiskt lantbruksföretag med inriktning på köttdjur, tomatodling och gårdsbutik. Stipendiet ges för hennes målinriktade satsning på att utveckla detta ekologiska lantbruk genom i första hand hjälp att investera i ett kylrum för tomater och andra grönsaker. www.andebolsgard.se

Kerstin Brodin, Bäck, Unnaryd – har ett ekologiskt småbruk – Bäckhästen – med många olika djurslag, turridning, bageri, sommarcafé och en gårdsbutik under uppbyggnad. Stipendiet ges för hennes målinriktade satsning på att utveckla detta ekologiska lantbruk genom hjälp till att bygga upp ett redan inköpt begagnat växthus. http://home.swipnet.se/backhasten/

Mia Jonson, Lilla Labäck. Lidköping
– har ett litet ekologiskt lantbruk med odling av sparris, hallon, smultron och rabarber med utvecklingsplaner runt dessa grödor med fokus på sparris. Stipendiet ges för hennes målinriktade satsning på att utveckla detta ekologiska lantbruk genom hjälp till bygge av växthus. Hemsida via www.sparrisivast.se

Tua Hurtig Wigforss, Tuacultura, Vesene Fagered, Ljung
– har ett företaget, Tuacultura, som består av grönsaksodling, får o höns, gårdsbutik och brödkurser runt den vedeldade bakugn. Stipendiet ges för hennes målinriktade satsning på att utveckla detta ekologiska företag genom hjälp till inköp av någon maskin för ogräsreglering i grönsaksodlingen. Hemsida viawww.vastgotalandet.se

Stipendiaterna får förutom pengarna, böckerna Fred med Jorden och Väckarklocka av Elin Wägner. Några av årets stipendiater har tidigare tilldelats stipendium från stiftelsen Fred med Jorden, de får då istället boken Hemvisst för mitt dubbeljag av Elisabet Hermodsson. 

2006 – Stipendiater

Åsa Lindqvist, Hemse, Gotland
Driver tillsammans med sin man ett ekologiskt lantbruk med inriktning på frilandsgrönsaker och potatis. Åsa tilldelas stipendium för att utveckla sitt företag genom inköp av en maskin för sortering av rotfrukter. 

Lisbeth Andersson, Stehag, Skåne
Har tillsammans med sin familj ett ekologiskt lantbruk, som tills helt nyligen hade inriktning på mjölkproduktion. Lisbeth tilldelas stipendium för att utveckla ekologisk köttproduktionen på gården. Ett uthålligt lantbruksföretag som drivits ekologiskt i över 30 år! 

Helena Ullmark, Brösarp, Skåne
Har tillsammans med sin man ett ekologiskt lantbruk med inriktning på odling, lantraser, lantsorter och landskapsvård . Helena tilldelas stipendium för att utveckla lantbruket för att kunna ta emot praktikanter, boendes på gården.

Lena Karlsson, Urshult, Småland
Har tillsammans med sin familj ett ekologiskt lantbruk med inriktning på lammköttsproduktion. Lena tilldelas stipendium som en uppmuntran för arbetsinsatser med den ekonomiska föreningen Lokal Köttproduktion Kronoberg och dess varumärke ”Bonnakött – från gårdar i Småland”. En viktig väg för att möjliggöra ekologisk djurproduktion i Kronobergs län. 

Solveig Nilsson, Moheda, Småland

Driver ett ekologiskt lantbruk med inriktning på ekologisk bärodling och förädling av dess produkter. Solveig tilldelas stipendium som en uppmuntran för det stora engagemanget och utvecklingsarbetet som görs för ekologisk bärodling.

Eva Insulander, Boxholm, Östergötland
Driver ett ekologiskt lantbruk med inriktning på ekologisk grönsaksodling i växthus och på friland och förädling av produkterna. Eva tilldelas stipendium för att utveckla företaget genom inredning av ett förädlingskök. Ett uthålligt trädgårdsföretag som drivits ekologiskt i över 30 år! 

Karin Sjöstedt, Strängnäs, Sörmland
Har ett ekologiskt lantbruksföretag med inriktning främst på växthusgrödor. Karin tilldelas stipendium som bidrag till fortsatt forskning och utveckling av den ekologiska tomatodlingen för att få fram bästa möjliga smak. Denna forskning möjliggörs genom ett väl fungerande samarbete med andra ekologiska tomatodlare och rådgivare. 

2005 – Stipendiater

Detta år har 80 000 kr fördelats till nedanstående personer. Stipendierna kommer att delas ut under det seminarium som Flory Gates stiftelse Fred med Jorden anordnar i Alvesta den 12 – 13 mars. Läs mer om seminariet.

Marie Johansson, Hattsjöhult
Har tillsammans med sin man, ett KRAV-godkänt lantbruk med mjölkkor och många andra djurslag. Marie har också en blomster- och grönsaksodling, där hon tar emot såväl praktikanter som studiebesök. Stipendiefonden vill genom med detta stipendium uppmuntra till fortsatt engagemang och utveckling av verksamheten genom hjälp till det växthus som planeras att byggas. 

Susanne Velander, Hörby
Har ett småbruk med bl.a. amkor. Susanne engagerar sig bl.a. för ett gengasseminarium i Skåne i sommar och att få till stånd ett alternativ till den vanliga storskaliga slakten. Hon är också ordförande i föreningen Kärngårdar. Stipendiefonden vill med detta stipendium uppmuntra till fortsatt engagemang och utveckling av verksamheten genom hjälp till det växt- och fårhus som planeras att byggas. www.karngardar.se

Katarina Emilsson, Söderköping
Odlar grönsaker och säljer sina produkter via ett prenumerationssystem. I Katarinas företagsidé ingår också att hon håller föredrag om ekologisk odling. Stipendiefonden vill med detta stipendium uppmuntra till fortsatt engagemang och utveckling av verksamheten genom hjälp till den traktor som planeras att köpas. 

Sara Elfstrand, Uppsala
Får stipendium för att utföra analyser inom projektet ”Multnande växter eller levande rötter – vilka organismer äter vad i jordbruksmark och kan kunskap om detta öka vår förståelse för uthållig växtproduktion?” Saras projekt ingår som delprojektet i Odlingssystemets Ekologi – Gröngödslingsgrödor som ett mångfunktionellt ”redskap” i grönsaksodling som fick förra årets forskarstipendium, men för ett annat delprojekt .

2004 – Stipendiater

Ann-Charlotte Ottosson, Ugglum, Islanna, 521 94 Falköping – får stipendium för att utveckla verksamheten i hon och hennes man Bosses företag med inriktning på ekologisk odling och ladugårdscafé /lantkök. Önskemålet är att ytterligare närma sig en ekologisk hållbar verksamhet genom att byte ut en el-värmefläkt mot en solfångare. 

Hemsida: www.islanna.com

Berit Erlandsson, Norrby 60 A, 734 91 Hallstahammar – får stipendium för den målinriktade satsningen på att utveckla ekologisk fruktodling i Sverige som hon och hennes man Göran bedriver. Önskemålet är att sprida information om ekologisk frukt till butik-, restaurang- och grossistpersonal. 

Hemsida: www.ekofrukt.se

Lena Zetterholm Jungbeck, HB delikatess och gårdsupplevelse i Kvitsle 255, 830 02 Mattmar – får stipendium för att utveckla det mångfasetterade företaget med ekologisk inriktning, som omfattar såväl odling, gamla lantraser, catering som turism med lantligt boende. Önskemålet är att bygga växthus för att kunna utöka odlingssäsongen.

Birgitta Rämert, SLU, Inst för ekologi och växtprod.lära, Box 7043, 75007 Uppsala – får stipendium för bestämning av mykorrhiza i samodlingsförsök 2004 inom projektet Odlingssystemets Ekologi – Gröngödslingsgrödor som ett mångfunktionellt ”redskap” i grönsaksodling. Läs rapport i pdf-format 25 KB

2003 – Stipendiater

Detta år har ca 100 000 kr fördelats till följande personer:

Anna Sahlberg och Daniel Hörberg Björklund, Lärjeåns Trädgårdar, Angered
– har en biodynamiska handelsträdgård med kaféverksamhet och arbetar med att föra ut långsiktiga metoder att bruka jorden, helt i Flory Gates anda. Stipendiet ges för att utveckla företaget som en mötesplats för människor, natur och odling i ett av Göteborgs ytterområden, genom att göra den ladan de dipsonerar, användningsbar året runt. 

Elisabeth Hansson, Bjärhus, Klippan
– driver tillsammans med sin man Lars ett ekologiskt lantbruk med gårdsbutik. Stipendiet ges som en uppmuntran i det målinriktade arbetet med att utveckla detta ekologiska företag och specifikt för att inreda en informations– och samlingslokal i den nya tillbyggnaden.

Mari Ryberg, Åsmon, Näsåker
– driver tillsammans med sin man Petter ett ekologiskt lantbruk med inriktning på ekologiska potatis- och jordgubbsodlingen, köttdjuren och det speciella naturlandskapet som företaget ligger i. Stipendiet ges för den målinriktade satsning på att utveckla ekologiskt lantbruk genom att öka möjligheter att få ut i kunderna till företaget.

Anuschka Heeb, SLU, Uppsala
– doktorand vid Institutionen för ekologi & växtproduktionslära, har beviljats stipendium för fortsatta analyser på den forskning hon fick medel till förra året – ”Betydelsen av gödselmedlets kväveform för utveckling och produktens kvalitet som livsmedel”. 

Rapport: Läs rapport i pdf-format 70 KB

2002 – Stipendiater

Anna Lilljeqvist, Skifteryds Biodynamiska Gård, Annerstad
för insatser med att utveckla ett bärkraftigt ekologiskt familjeföretag, där odling, gårdsbutik och en öppen gård för besökare utgör hörnpelarna. Verksamheten är viktig, också för att sprida information om ekologiskt lantbruk i närområdet. Stipendiet ges för att i första hand utveckla den ekologiska odling genom renovering av ett växthus.
Hemsida: hem.passagen.se/andervad

Karin Kvarnbäck, Solberga Gård, Köpingsvik
för insatser med att odla, förädla och marknadsföra produkter av ekologisk odling. Stipendietges som en uppmuntran för insatser med att föra ut kunskaper om ekologisk odling genom såväl mat som odling.
Hemsida: www.solberga-gard.com

Kristina Mattson, Växtplats Nybyn AB, Rimbo
för insatser med att bygga upp och utveckla en mindre handelsträdgård med odling och kulturverksamhet. Vi vill med stipendiet uppmuntra den utåtriktade verksamhet för att informera om ekologisk odling, men också för att ge möjlighet att utveckla den ekologiska odlingen i företaget.
Hemsida: www.vaxplatsnybyn.com

Lena Michaëlsson, Råshults Södergård, Diö
för insatser med att utveckla och bevara en historisk plats och ett kulturlandskap. Vi finner det speciellt viktigt att låta Råshult bli en länk mellan vår odlingshistoria och nutida ekologiskt tänkande med ett långsiktigt ansvarstagande för jorden. Stipendiet ges för att utveckla företaget genom att inreda lokaler för utställning, försäljning och för möjligheten att där samla besökare. 

Anuschka Heeb, Inst. för ekologi och växtproduktionslära, SLU, Uppsala
för forskningsprojekt om ”Betydelsen av förhållandet mellan kol och kväve samt typ av kvävekälla på växtens hälsa och kvalitet”.
Rapport: Läs en sammanfattning, html-format

Artur Granstedt, Stifteslen Biodynamiska Forskningsinstitutet, Skilleby Gård, Järna
för forskningsprojekt om ”Förbättrad kvävehushållning vid lagring och kompostering av fast stallgödsel i biodynamisk och övrig ekologisk odling”. Rapport: Läs rapporten i pdf-format 900 Kb

Hanna Friberg, Inst. för ekologi och växtproduktionslära, SLU, Uppsala
för forskningsprojekt om ”Markbiologiska interaktioner kring klumprotsjuka”.
Rapport: Sammanfattning i pdf-format, 176 KB

Annette Tingstad, Den Kgl Veterinaer- og Landbohøjskole, Kemiska Institut, Frederiksberg, DK
som stöd för bokutgivning av doktorsavhandlingen om ”Kvalitet og metode- med udgangspunkt i stigbilleder til kvalitetsvurdering af fødevarer”. 

Rapport: Läs en sammanfattning, html-format 

Christl Kamp-Ohlsson, Nabovägen 1, Mörsil
för initiativet och engagemanget med att utveckla Kretsloppshuset med bl.a. ett pedagogiskt utvecklingscentrum. 

Karen Borup – Jörgensen, Högås Getagård, Vindeln
för utveckling av ekologisk gethållning, företaget är inriktad på biodynamisk gethållning och osttillverkning. 

Elisabeth Hansson, Bjärhus, Klippan
för att utveckla ett bärkraftigt ekologiskt familjeföretag och speciellt för nyinvesteringar i gårdsbutiken. Företaget är inriktad på grönsaksodling, får och gårdbutik.
Hemsida: www.bjarhus.se

Lisbeth Linse, Ribbingelund, Björkängen, Ärla

för en förstudie om forskning om livsmedelsråvarors innehåll av bor som en kvalitetsfaktor med avseende på odlingssystem och animala/humana biologiska funktioner.

2001 – Stipendiater

Christl Kamp-Ohlsson, Mörsil Beate Leggedör, Arby, Vassmolösa Maria Karlsson, Mällby, Hjälteby Karen Borup-Jörgensen, Högås, Vindeln Liv Ekerwald, Ås Trädgård, Ås Ylwa Sjelin, Hånsta Östergärde, Vattholma Elisabeth Hansson, Bjärnhus, Klippan Lisbeth Linse, Ärla

2000 – Stipendiater

Ebba-Maria Olson, Mossagården, Veberöd
för att utveckla en marknadsföringsidé att sälja ekologiskt odlade grönsaker direkt till konsument i ett prenumerationssystem. 

Lena Charpentier, Kasby gård, Knivsta
för utveckling av småskalig ekologisk äggproduktion och arbete inom den ekologiska fjäderfäbranschen. 

Lotte Palm, Klinta Kryddor & Grönt, Höör
för att utveckla och informera om ekologisk odling i sitt företag, som har tonvikt på krydd- och grönsaksodling och gårdbutik med café verksamhet. 

Solmarka gård, Rut Doppelstadt, Vassmolösa
för att markkartera gården, som sedan många år odlas biodynamiskt med allsidig drift. Markartering finns sedan 70-talet. 

Annette Tingstad, Den Kgl Veterinaer- og Landbohøjskole, Kemiska Institut, Frederiksberg, DK
som stöd för bokutgivning av doktorsavhandlingen om ”Kvalitet og metode- med udgangspunkt i stigbilleder til kvalitetsvurdering af fødevarer”. 

Rapport: Sammanfatning i html-format

Bengt Lundegårdh, SLU, Uppsala
för forskning om odlingssystemets betydelse för innehållet av vitamin B12 i höstvete.
Rapport: Läs rapporten i pdf-format 60 KB

Lena Gäredal, SLU, Uppsala
för forskning om ympningens inverkan på tomaternas smak i ett ekologiskt odlingssystem 

Svensk Ekocentrum Konsult
till en förstudie inför ett rikstäckande projekt ”Marknadsföring och koordination av närodlade ekologiska livsmedel”.
Hemsida: http://www.swedenviro.com/ekocentrum/
Rapport: Sammanfattning, html-format

Lena Åkerblom, Hårderup 4, Vollsjö
för att utveckla och informera om ekologisk produktion av mjölk. Lena har också studerat homeopati för husdjur. 

Madeleine Lindqvist, Jäders Trädgård, Arboga
för utveckling av ekologisk odling genom den gammal bruksträdgård, hon rustat upp där hon förutom odling också har en mycket utåtriktad verksamhet såsom besök av skolklasser och musikevanemang. Arbetar nu (2002) som trädgårdsmästare på Måltidens Hus i Grythyttan. 

Mari Håkansson, Mickelsgårds, När, Stånga
för utveckling av och information om ekologiskt lantbruk genom den ekologisk grönsaksodling hon driver tillsammans med sin man, på Gotland. Mari för ut tankarna om ekologiskt lantbruk genom att ta emot studiebesök, träffa konsumenter i butiker m.m. 

Susanne Wiigh – Mäsak, Barkedal, Lyrön, Nösund
för utveckling av och information om ekologiskt odling genom sin ekologiska handelsträdgård, handelsbod och café på Lyrön. Där visar hon också på miljönvänliga sätt att ta hand om organiskt material. Hon för på ett aktivt sätt ut tankarna om att värna miljön.
Promessa

Sofia Stjernlöf, Kedjebäck, Sandhamn, Torshamn
för utveckling av och information om ekologiskt odling genom sin ekologisk potatis- och grönsaksodling utanför Karlskrona,där hon också tar emot många studiebesök. ”2000 startade jag “Grönsakerdirekt i Blekinge” som säljer grönsaksprenumerationer över internet. Jag jobbar ihop med Bo Svensson och Anders Andersson med detta. 2001 flyttade jag och min familj till en ny gård. 2003 har jag 8 ha KRAVgodkänt. 2002 fick jag Rambergstipendiet av LRF och jag, Anders och Bosse fick dela på Karlskrona Kommuns miljöpris 2002”. 

Hemsida: www.gronsakerdirekt.nu

1998 – Stipendiater

Madeleine Lindqvist, Jäders Trädgård, 732 96 Arboga
Mari Håkansson, Mickelsgård, När, 620 13 Stånga
Gun Svensson, Tinatorp, 355 93 Växjö
Susanne Wiigh-Mäsak, Barkedal 7747, Lyrön, 474 96 Nösund
Kersin Pålsson, Vestli Fokhol Gård, N-2310 Stange, Norge
Sonja Stjernlöf, Sofiero, Trollemåla, 371 92 Karlskrona
Lena Åkerblom, Hårderup 4, 270 33 Vollsjö
Gunilla Strandå, Triberga 3340, 380 62 Mörbylånga
Birgitta Hultqvist / Elisabeth Johansson / Sara Larsson, Brännö

1997 – Stipendiater

IngMarie/Ann-Sofi Johansson, Hargs Gård, 590 40 Kisa
Lotte Palm, Klinta, 243 95 Höör
Ulla Inge, Ekolanda Gård, 740 20 Vänge
Anne-Marie Johansson, Åsta, 732 98 Arboga
Lotten Westberg, Panneröd 9589, 444 97 Svenshögen
Pia Johansen, “Bondegården”, Frederiksdal, DK – 8620 Kjellerup
Marie Utterhäll, Hälla, Störgård, 614 90 Söderköping
Kia Gabrielsson, Mössbröten, DärSö, 686 96 Ö:a Ämtervik
Kerstin Beling-Holmqvist, Staby 180, 442 72 Kärna
Ingrid Larsson, Lögen 5050, 453 92 Lysekil

Gunn-Britt Larsson, Ärentuna, 743 91 Storvreta
bedriver eko-lantbruk med hästhållning och äggproduktion i liten skala samt brukar den skog som hör till gården. Just nu förbättras stallmiljön. När det är klart ska hönshållningen utökas. 

Fie Graugaard, Resenbrovej, Silkeborg, Danmark
har grisproduktion inkl förädling 

1996 – Stipendiater

Ursula Urbansdotter, Stensäter, 617 90 Skärblacka
Solveig Petterson/Mona Samuelsson, Nysätre, Stentorp, 740 82 Örsundsbro
Mia Jonsson/Mia-Maria Lindmark, Kvigerätt 5729, 386 95 Färjestaden
Agneta Jonsson, Vomb, 240 14 Veberöd
Johanna Martin-Löf, Järna
Agneta Månsson, Vassbo Trädgård, 791 93 Falun

1995 – Stipendiater

Lena-Britt Gustafsson, Karstorp, 578 92 Aneby
Astrid Mårtensson, Björnbärsgatan 1A, 234 43, Lomma
Karin Andersson, Värends Nöbbele, 360 44 Ingelstad
Barbro Adielsson/Johnny Andréasson, Känstorp 7368, 444 93 Spekeröd
Helen Persson, G:a Tjutebrov. 368, 260 30 Vallåkra
Ulla Niklarsson, Ubbhult Gunnagård 652, 430 64 Hällingsjö
Ingrid Danielsson, Parboäng gård, 380 65 Degerhamn
Karin Sjöstedt, Aspö,Hornudden, Strängnäs

Ekologisk grönsaksodling i växthus, främst tomater i varierande form, färg och storlek. Dessutom odlas bla. tomatplantor, kryddor, slanggurka, basilika, paprika, solrosskott och många olika sorters sallad i lösvikt. Fr.o.m sommaren 2003 hyr vi även ut vår sjöstuga.
Hemsida: www.hornudden.net

1994 – Stipendiater

Anette Tingsted, Kgl Veterinaer- og Landbohøjskole, Kemiska Institut, Frederiksberg, DK
Pauliina Riit’aho, Åkarp
Eva Johnsson, Gylle, Trellborg
Mary Stolpe, Alby
Anna-Maj Hermansson, Wandt, Visby numera Lund
Anja Bergman, Torpshammar
Lena Karlsson, Kvarnåkern, Urshult

1993 – Stipendiater

Marie Johansson, Hattsjöhult, 570 20 Bodafors
Anette Tingsted, Kgl Veterinaer- og Landbohøjskole, Kemiska Institut, Frederiksberg, DK
Kari Örjavik, Torfolks gård, Munkfors
Marianne Olsson, Mossagården, 240 14, Veberöd
Ane Bodil Sogaard, Kuhlersgade 27, DK – 1774 Kobenhavn
Hillevi Rundström, Sundviks trädgård, 180 23 Ljusterö
AnnMari Henriksson, Hylkan, 272 92 Simrishamn
Catarina Gardell Nilsson, Tångagård, Lastad, 311 95 Falkenberg
Lena Bergström-Hjelte, Gammelbo Gård, 711 98 Ramsberg
Marianne Schönning, Härnebo 8363, 823 92 Holmsveden
Bodil Søgaard, Danmark forskare.

1991 – Stipendiater

Vonne Lund, Röjeråsen, Vikarbyn
Litteratursökning och att påbörja litteraturstudier i ämnet
Relationen husdjur – människa. 

Ethics and animal welfare in organic animal husbandry – Vonne Lunds doktorsavhandling, i svensk sammmanfattning: pdf-format 156 KB

1990 – Stipendiater

Ingrid Munro, Skällandsö,Södergård, Vittaryd
”1985 bliv jag KRAV registrerad och har odlat ekologiska grönsaker till försäjlning sen dess. Samma år som jag fick stipendiet, 1991, köpte jag en gård vid sjön Bolmen, och det är den som jag, min man och 2 barn bor på och driver nu.

Ann-Charlott Ottosson, Islanna, Falköping
har en grönsaksodling och ett ”ladugårdscafé ”

Saknad eller önskan om ändring?

Tidigare stipendiater som inte är med på denna lista eller önska ändra på texten om sig, kan skriva till stipendium@fredmedjorden.se.