Ekologiskt och nära – Alternativ avsättning för ekologiska produkter av Svensk Ekocentrum Konsult

Ekologiska KRAV-märkta livsmedel säljs, precis som de konventionella,
i vanliga livsmedelsbutiker. De levereras till butiker, restauranger och
storhushåll via de traditionella handelsleden.

Dessa försäljningskanaler fungerar utmärkt för större,
specialiserade producenter och förädlingsföretag.
Mindre företag, som ofta har en mångsidig produktion kompletterad
med vidareförädling på gårdsnivå, har svårigheter
att passa in i de storskaliga kanalerna. För dessa är det önskvärt,
eller rent av nödvändigt, med andra försäljningssätt
för att få lönsamhet i företaget.

Företag med förädling av ekologiska produkter hindras
i sin utveckling pga. svårigheter att hitta råvaror. Deras
behov kan vara så specifika att det inte finns råvaror inom
regionen. Möjligheten att hitta dessa i andra regioner är begränsad
eftersom mindre företag ofta har mycket begränsade resurser
för marknadsföring.

Ekologiskt är en viktig miljöaspekt, närproduktion med
korta transporter en annan. Närproducerade ekologiska livsmedel är
ett önskemål för många konsumenter liksom det är
för många bönder och små företag som bedriver
olika former av livsmedelsförädling.

Många livsmedelsbutiker, offentlig storhushåll och restauranger
är intresserade av att ta in lokalt producerade ekologiska livsmedel.
Problemet är att hitta lokala leverantörer samt leverantörer
som kan hålla en jämn kvalitet och gärna en jämn
tillförsel av varan.

Intresset stort för alternativ avsättning

Ekocentrum har i en marknadsstudie undersökt intresset för
att koppla ihop lokala säljare och köpare av ekologiska livsmedel
i hela landet. Detta skulle ske genom nätverksbyggen och uppbyggnad
av en kontaktguide där ekologiska producenter och småskaliga
förädlingsföretag skulle kunna mötas.

Kontaktguiden är tänkt att ligga som en hemsida på Internet
men också finnas som tryckt upplaga. Med en regional indelning kan
kontakt skapas på lokal nivå men, för att underlätta
handeln med ekologiska livsmedel till livsmedelsindustrin runt om i landet,
ska den även fungera på riksnivå.

Marknadsstudien visar att det finns ett intresse för att en kontaktskapande
guide byggs upp som ett alternativ till de traditionella avsättningsvägarna.
Särskilt stort är intresset bland de ekologiska producenterna.

De produktgrupper som lantbrukarna helst vill sälja lokalt stämmer
med vad livsmedelsbutiker, restauranger och storhushåll främst
vill köpa lokalt. Produktgrupperna är grönsaker, frukt
och bär samt kött och chark.

Medan lantbrukarna är mest intresserade av att sälja direkt
till livsmedelsbutiker, restauranger och storhushåll, är livsmedelsbutikerna,
restaurangerna och storhushållen mest intresserade av att handla
från grossister. Detta visar att det finns behov av någon
form av samordning av den lokala försäljningen.

Marknadsstudien

Med bidrag från Flory Gates stipendiefond ”Fred med jorden”
genomfördes marknadsstudien 2001.

En frågeenkät skickades ut brevledes till ett utvalt antal
intressenter. Studien begränsades till 78 st utskickade enkäter
och geografiskt till mellersta Sverige. Marknadsstudien kan beställas
från Ekocentrum.

Ekocentrum – Informationscentrum för ekologiska produkter är
en ideell förening med syfte att verka för en bättre miljö
och hållbara produktionsmetoder på lång och kort sikt.
Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter
och ekologisk produktion och därmed bidra till en ökad konsumtion
av ekologiska livsmedel godkända av KRAV, Demeter och EU. Jordbruksverket
stödjer Ekocentrums verksamhet. Besök gärna vår hemsida
www.swedenviro.com/ekocentrum!