Rapporter

Här samlar vi rapporter från stipendiater och seminarier.

Stipendiatrapporter

Korkrotsjuka i ekologisk tomatproduktion - en sjukdom som hämmas av ett rikt mikroliv i jorden av Hanna Friberg

Korkrotsjuka drabbar tomatrötter och ställer till stora problem i odlingen. Forskning vid SLU har visat att ett rikt mikroliv kan hämma sjukdomen, så att tomatplantorna mår och växter bättre. Tack vare bidrag från Flory Gates stipendiefond Fred med jorden har vi kunnat karaktärisera den svamp som orsakar sjukdomen.

Ladda ner rapport


Omsorgsfull samlevnad över artgränser för gemensamt blomstrande av Åsa Ståhl

Det här är en rapport om att ha ömsesidig tillblivelse som sin utgångspunkt kring matförsörjning. Den startar i en teknofeministisk1 ansats till hur arter kan leva och blomstra tillsammans, vilka frågor och scenarion kring matförsörjning ansatsen väcker samt hur det levernet ter sig. Sedan redogör jag för delar av arbetet jag och andra med mig gjort kring litteraturstudier, scenarion, undervisning och studiebesök där det gjorts försök att föreställa sig andra framtider genom att börja i det som redan finns. Rapporten rör sig bland annat över Småland, Skåne och norra ön på Nya Zeeland. Den rör sig också över gränsdragningar, såsom den mellan natur och kultur.

Ladda ner rapport


Undersökning av olika foderstaters och handhavandets inverkan på mjölkens innehåll av proteiner. av Kristina Belfrage, SLU

2014 startades ett projekt upp för att undersöka hur olika foderstater och handhavanden påverkade mjölkens innehåll av bl.a. olika proteiner. Detta var speciellt intressant att undersöka eftersom senare forskning visat på möjliga negativa hälsoeffekter av ett betakasein (A1), och för att ostutbytet minskat kraftigt under senare år. I projektet ingick två fjällkobesättningar med olika foderstater och betesregimer. Mjölkens innehåll av olika kaseiner och vassleproteiner undersöktes och korrelerades med kornas genetik och driftsystem. Undersökningen sträckte sig över en fyramånadersperiod och täckte såväl betesperioden som stallperioden.

Ladda ner rapport


Förstudie: Fleråriga grönsakerstillväxt, näringsinnehåll ochupptag av tungmetalle av Rebecka Törnqvist, Hälsingbo Skogsträdgård

Forskningsprojektet har till syfte att undersöka fleråriga grönsakers tillväxt, näringsinnehåll och upptag av tungmetaller i tre olika odlingsjordar i södra Dalarna. I denna förstudie undersöktes de tre olika odlingsjordarna närmare i avseende på pH, textur, mullhalt och nivåer av växtnäringsämnen och tungmetaller. Målet är att kunna dra slutsatser om hur tillväxten och näringsinnehållet i fleråriga grönsaker skiljer sig beroende på odlingsjordens egenskaper, samt om det finns risk för förhöjda nivåer av tungmetaller i dessa plantor.

Ladda ner rapport


Utveckling av nya hästredskap speciellt anpassade för lättare hästraser av Kristina Belfrage, SLU

Ladda ner rapport


Påverkas tomatens sötma, syra och tomatsmak vid ympning på olika grundstammar? av Karin Sjöstedt

En screening genomförd av gruppen Deltagardriven forskning – växthus, där fyra olika ädelsorter kombinerades med olika grundstammar.

Ladda ner rapport


Mykorrhiza-användbart verktyg inom ekologisk odling? av Birgitta Rämert, SLU, Inst för ekologi och växtprod.lära

Ladda ner rapport


Förbättrad kvävehushållning vid lagring och användning av fast stallgödsel i ekologisk odling av Artur Granstedt, Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Ladda ner rapport


Betydelsen av gödselmedlets kväveform för växtens utveckling och produktens kvalitet som livsmedel av Anuschka Heeb, Inst. för ekologi och växtproduktionslära, SLU, Uppsala

Ladda ner rapport


Markbiologiska interaktioner kring klumprotsjuka av Hanna Friberg,Inst. för ekologi och växtproduktionslära, SLU, Uppsala.

Ladda ner rapport


Litteratursökning och att påbörja litteraturstudier i ämnet Relationen husdjur - människa av Vonne Lund, Röjeråsen, Vikarbyn

" Ethics and animal welfare in organic animal husbandry - Vonne Lunds doktorsavhandling, i svensk sammmanfattning:

Ladda ner rapport


Ekologiskt och nära – Alternativ avsättning för ekologiska produkter av Svensk Ekocentrum Konsult

Läs rapport


Om kvalitetsforskelle i fødevarer påvist med stigbilledmetoden av Annette Tingstad

Läs rapport

Rapporter stipendiatseminarier

2005

Stipendiefondens seminarium den 12-13 mars 2005-04-20 Tre teman hade detta seminarium:

Ladda ner sammanfattning

2001

Den 16-17 mars 2001 anordnade stipendiefonden ett seminarium för stipendiater på S.t Sigfrids folkhögskola, utanför Växjö. Seminariets innehåll var: